annexis vzw

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten

daarvan Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument

producten, digitale inhoud

en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze

zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd

of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de

ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van

zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die

verband houden met zijn

handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd

worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige

levering

van zaken, diensten

en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen

email

- dat de consument

of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,

op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende

een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd,

en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk

maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de

bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot)

digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer

en

de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem

voor

verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot

en

met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt

wordt

van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden

opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden

gebruikt

voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer

gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Annexis VZW;

Reytstraat 177 te 9800 Oudenaarde;

Telefoonnummer: +(32) 495215648 Bereikbaar op werkdagen tussen 10u00 –

18u00. E-mailadres: events@annexisgroup.be

Ondernemingsnummer: 0898.346.001 Btw-identificatienummer: BE

0898.346.001

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen

ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van

deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst

op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de

consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in

afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt

gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg

aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen

op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,

zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven

waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden

kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische

weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke

product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde

lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van

tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die

voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder

voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de

aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is

voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de

consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke

vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is

wat

de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod

zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot

stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod

en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,

bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst

van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze

aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de

overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer

passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de

elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe

passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of

de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die

feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de

overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek

goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering

bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale

inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument

met

klachten terecht

kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake

het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale

inhoud; voor zover

van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering

of uitvoering van

de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst

een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor

herroeping.

6. In levering.

geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van

toepassing

op de eerste

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van

een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder

opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen

naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)

verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of

een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is,

het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft

besteld: de dag waarop de

consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product

heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier

voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft

geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een

verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of

onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem

aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft

ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten

gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of

een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor

levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De

ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar

deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten

van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op

een

materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over

het herroepingsrecht of

het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af

twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de

vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de

consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van

de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag

waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product

en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de

mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product

vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product

slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen

doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het

product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die

verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het

product als

de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle

wettelijk

verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en

kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit

binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping

of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1

bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij

dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de

ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument

heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product

terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,

indien

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door

de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het

product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten

moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft

de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat

de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die

niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde

hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer

een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de

verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van

herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de

levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn

gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van

stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over

het herroepingsrecht, de

kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping

niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van

de dienst of levering van

gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft

verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke

levering

van niet op een

materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd

met het beginnen van

de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen

van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te

bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle

aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op

elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding

onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief

eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het

geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag

waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer

aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij

het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product

heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de

consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere

methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering

dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende

kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het

herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod,

althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op

de financiële markt

waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de

herroepingstermijn kunnen

voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een

openbare veiling wordt

verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of

diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die

persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn

op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de

succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af

te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar

alleen

als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming

van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest

zodra de ondernemer de

overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van

personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie,

als

in de overeenkomst

een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan

voor woondoeleinden,

goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de

overeenkomst een bepaalde

datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet

geprefabriceerd zijn en

die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van

de consument, of die

duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of

hygiëne niet geschikt zijn

om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is

verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met

andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten

van

de overeenkomst,

maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan

de werkelijke waarde

afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen

invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan

de

verzegeling na

levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen

hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar

alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming

van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht

verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen

van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens

prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten

waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt

en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen

aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de

overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke

regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de

overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen

heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met

ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief

btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen

aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen

van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid

en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen

staat

de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan

normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur

verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en

vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de

ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de

nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer,

diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument

bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze

wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn

deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij

het

in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij

de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de

ondernemer

kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene

voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met

bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere

leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan

worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat

hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het

recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele

schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de

ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is

aangegaan

en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder

begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste

één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan

en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder

begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels

en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een

bepaald tijdstip of in een

bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn

aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor

zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of

diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een

bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd

is

aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en

weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde

duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde

overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor

onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag

opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De

opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot

het

geregeld, maar

minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen

en

tijdschriften. 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter

kennismaking afleveren van dag-,

nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)

wordt

niet

stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of

kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de

consument

na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten

hoogste

één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging

vóór

het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende

voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te

worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij

het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de

overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een

dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging

van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in

algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer

dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen

enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende

bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft

plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is

deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de

ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om

alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van

betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag

de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem

gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze

incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €

2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €

5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van

de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte

klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze

klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame

tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14

dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht

een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer

binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst

en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

verwachten.

4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden

na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost

ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze

algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van

toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen

mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden

vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een

toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt

herroepen)

- Aan: Annexis VZW

Reytstraat 177 te  9800 Oudenaarde events@annexisgroup.be

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst

betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/

herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij

producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier

wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies